Versionshistorik

+ = Tillägg av funktion
- = Borttagning av funktion
* = Buggfix

Version 2.2.0 - 2024-04-12
+ Vid klistra in och en symbolbeteckning blir dubbel så blir kopian "offline" och infogas direkt. Detta underlättar redigeringen då man slipper redigera namnet direkt vid inklistringen utan kan göra när man vill.
+ Möjlighet att ta bort sidnummernas understreck vid PDF export
+ Möjligt att ange filnamn för PDF export
* Bugg om det finns en beställningslista sist i projektet så kommer den inte med i formuläret sidnumrering
+ Texttyper för aktuell Elwinversion tillagda. Texttyp 990="Elwin 2.2.0" och 991="2.2.0"
+ Information om licensens upphörande i övre högra hörnet när två veckor återstår samt 3 dagar innan offlinelicens upphör

Version 2.1.4 - 2023-12-21
* Bugg med förhandsgranskningsfönstret som hamnade bakom Elwin och därmed ej blev synligt
* Revisionslistan fick fel korsreferenser när olika pappersstorlekar användes
+ Panoreringsfunktion vid inzoomning så man kan flytta fönstret genom att hålla ner musens mittknapp
+ Flytta muspekaren till insättningspunkter genom kortkommando på tangentbordet (vid nyinstallation är det CTRL+pil upp/ner/vänster/höger som är förinställt / om Elwin redan finns installerat så måste kortkommando anges själv i datorinställningarna).
+ Flytta muspekaren till endast insättningspunker genom att hålla ner CTRL-knappen

Version 2.1.3 - 2023-10-27
* Bugg när ett projekt öppnas som redan är öppnat av en annan användare (inget felmeddelande kommer)
* Bugg med kopiering av sidor inom ett projekt
+ Sortering av logikboxars korsreferens-texter

Version 2.1.2 - 2023-08-07
* I vissa popup menyer saknades det kod för vissa kommando.
* Fel med dialogfönster när man flyttade Elwin mellan olika monitorer (gällde enbart för vissa installationer)
* Elwin startades alltid i tron att det var allra första gången Elwin kördes på denna datorn (vilket öppnar irriterande meddelande som endast borde komma en gång)
* Bug med hanteringen av exe kontrollnumret (gällde enbart för vissa installationer)
+ I tidigare Elwin versioner så har kopiering av installation, placering och funktion skett genom kopiering av databasens ID. Detta har orsakat problem när man kopierar mellan olika projekt. Nu kopieras istället det verkliga namnet som en sträng.

Version 2.1.1 - 2023-07-14
+ Flytt av licens till en annan dator.

Version 2.1.0 - 2023-06-17
+ Windows fonter används istället för tidigare egna fontfiler. Detta möjliggör att använda asiatiska tecken.
+ PNG bilder kan nu användas
+ Bilder kan nu användas i objekten gravyrskyltar och layoutsymboler.
+ Nytt användargränssnitt där tangentbordskombinationer själv kan skapas för dom vanligaste kommandon.
+ Antal siffror efter decimalpunkten kan nu väljas fritt mellan 1-4. Tidigare version var låst till en decimalsiffra.
+ Databasen består numera endast av en fil (tidigare version två filer)
+ Sidnumreringsverktyg
+ Ny licenshantering där licensens giltighet är tidsbegränsad
+++ mycket annat som blivit omarbetat

Version 2.0.0 - 2.0.6 - 2023-02-18 - 2023-05-15
Beta versioner.

Version 1.2.10 - 2017-09-27
+ Möjlighet till att projektet kan ha 10st biblioteksdatabaser.
+ Förhandsvisning av bild vid infogande av ny bild
+ Elwin körs automatiskt som administratör och undviker då att man måste ställa Elwin manuellt till att starts som administratör
+ Informationssidan har nu individuell inställning för ritningshuvud. Detta medför att man lättare kan skapa standardsidor i sitt projekt.
+ Logikboxar kan nu ha identiska symbolbeteckningar och det skapas då en automatisk korsreferens mellan dessa.
+ Vid skapande av ett nytt projekt kan man nu välja ett basprojekt där projektinställningarna kopieras ifrån.
* Fel när man försöker öppna en bild i redigering av något ritningshuvud genom att dubbelklicka (högerklick, egenskaper fungerade)
* Texttyp 7401 genererades inte med korrekt antal i reservdelslistan
* Manuella layouter blir fel om man växlar program under storleksredigering
* Textobjekt återställs inte korrekt av ESC (avbryt redigering på manuella layouter)
* Kan nu flytta musen med tangentbordet när grid är väldigt kompakt (problemet visade sig oftast på layoutsidor)
* Fel i projektträdet vid borttagning/redigering av sidnummer när det redan finns någon typ av beställningslista i projektet
* Fel på menyer efter ha tryckt "Skriv ut"-ikonen
* Kan inte spara biblioteksdatabasen (fel 939) med en beställningslista med endast en sida.
* Missad korsreferens på kabelllistor till inkopplingslista (visade sig endast när inkopplingslistan är definierad som ej "en sida per kabel")
* Inkopplingslista kunde ej exporteras till Excel (endast när inkopplingslistan är definierad som ej "en sida per kabel")

Version 1.2.9 - 2017-07-07
+ Inställning av språkfil i datorinställningar
+ Rensar automatiskt bort oanvända mellanslag i textredigering/symbolredigering
+ Inställning för att använda texteditor vid I/O-text redigering (dubbelklick)
+ Inkopplingslistan kan nu genereras utan att få en kabel per sida
+ Alla Elwins dator-inställningar sparas i Windows Register istället för en lokal fil.
+ Inställningar för redigeringsfärger
* Fel vid uppgradering av projekt v1.1.x eller äldre
* Redigering var felaktigt tillåten under sparning vilket kan orsaka databas-krasch

Version 1.2.8 - 2016-07-07
+ Alternativ att ej visa symbolbeteckning för spegelsymboler
+ Alternativ att ej visa korsreferens för spegelsymboler
+ Möjlighet att forcera I/O symboltexten för en I/O parent symbol till en rad (ställs in i databasen för aktuell symbol)
+ Inställning som gör att anslutningslinjer "hoppar över" korsande anslutningar
* Inkopplingslista visar ej korrekt mångledare som har fler parter än listans max antal rader

Version 1.2.7 - 2016-06-11
+ Inställning för storlek på anslutningspunkter
+ Inställning för att skriva ut anslutningspunkter som en ifylld cirkel
+ Utökning av Elwin språkfil till 10st språk samt separat program för översättning av Elwin programtexter
* Skärmsymbolen skapar en anslutning till plint som ej finns i verkligheten
* Skärmsymbolen skapar "loopar" i utvärderingen av kabelnamn och kabelspecifikationer
* Saknade texter i PDF export av gravyrlayouter
* "List out of bounds" fel vid infogning symboler
* Visar inte skärmensymbolens anslutningslinjer på indexsidor
* Dubbla scrollbars vid val av I/O punkt för en PLC-spegelsymbol

Version 1.2.6 - 2015-05-13
+ Möjlighet att döpa en kabels PE och SH part när kabeln är definierad som en nummerkabel
* Bugg med redigering av logiksymbol

Version 1.2.5 - 2015-04-21
* Bugg med sparningsfunktionen korrigerad
* Diverse mindre korrigeringar

Version 1.2.4 - 2013-05-23
+ Automatisk fortsättning av infogning av vissa symboler (inställning i datorinställningar)
* Bugg med gravyrskyltlista korrigerad
* Ännu ett försök att få till en stabilare licenshantering

Version 1.2.3 - 2012-10-26
* Bugg med sparning av biblioteksdatabasens grafik.
* Hårdvarudetekteringsfunktionen uppdaterad (gamla funktionen finns kvar fortfarande vid problem för gamla användare)

Version 1.2.2 - 2012-09-26
* Bugg med filnamnet när sparar makro med filtillägg redan .ewm.
* Databasen krashade om man tryckte spara-knappen under tiden databasen sparas.
+ Log av registreringsnumret för att underlätta om Elwin går att registrera på datorn

Version 1.2.1 - 2011-09-18
* När man använder "Infoga kabelnamn huvudsymbol" kan man få felmeddelandet "List index out of bounds".
* Logiksymboler kopplar ej på rätt sätt vid stora symboler samt dess grafik presenteras på fel sätt.

Version 1.2.0 - 2009-07-29
+ Stor förändring av projektets databashantering, som medför snabbare hantering vid projekt på server.
+ Spara projekt knapp tillkommit och även automatiska funktioner för att automatiskt spara projektet (något som inte behövdes med v.1.1 filsystem)
+ Redigering av texter har förbättrats och "ny rad"-tecknet ¤ kan uppnås genom att trycka Ctrl+Enter.
+ Numera möjligt att namnge sina arkivfiler vid manuell arkivering av projektfiler.
+ Öppnar senaste öppnade sidan i projektet efter att man stängt projektet eller Elwin.
+ Redigering av många objekt från andra hållet, dvs. från höger till vänster genom att trycka Ctrl+E.
+ Redigering av anläggningar-, placeringar- och funktionsbeteckningar i ett nytt dialogfönster.
+ Redigering av textobjekt görs nu i en textdialogruta istället för en textrad. Slipper skriva "ny rad"-tecknet ¤ utan kan använda sig av Enter-knappen.
+ Alternativ tillagt för export av PDF, nämligen att öppna den färdiga PDF-filen för granskning av färdig resultat.
* Layout databasobjekt importeras inte korrekt från en ewx/ewd fil till ewd fil
* Kunde bli fel vid radering av många sidor från projektet.
* Flytt av anslutningar kunde slå ut någon anslutningspunkt vid vissa läge.
* Bug om man försöker öppna två databaser i två olika Elwin sessioner åtgärdat.
* Bug med layouttexter i PDF export.
* Bug med PDF generering på Windows installationer som använder tecknet "." som decimalpunkt.
* Återställning av projektets listyper "Order enkelledare" och "Order mångledare" korrigerat.
* Tar inte med komponenter från logiksymboler till reservdelslistan om inte reservdelarna kommer först i symbolen.
* Fel text på korsreferens på genererad gravyrlayout från layoutsidor
* Kan inte skriva shift+M i sökrutan eftersom Skapa makro funktionen aktiveras. Felmeddelande 230. Bytat till Alt+M för att skapa makro.
* Efter Enter-tryck i "Redigering av logiksymboler" tex. texter så kan man inte senare klicka OK-knappen.
* Utskrift av layoutsidor använder sig inte av inställningen "pennans tjocklek" i projektinställningar.
* Vid export av layoutsidor till PDF blir kabelkanalers text ej Windows font trots valt detta
* Exporterar inte kabelkanalers ifyllning (typ 5-7 sneda linjer) vid export till PDF och DXF
* Om man bytar en logiksymbol som är kopplad till nånting så behövs att anslutningarna (korsreferenser) utvärderas på nytt
* Blir felmeddelande i loggen på skärmars anslutningspunkt
* Vid import av databasobjekt så filtreras inte valutaobjekt bort.
* Kopierar inte statiska texter från en layoutsida när man kopierar hela sidan.
* Uppdaterar inte bildobjekt i ritningshuvud om man bytar projekt med annat symbolbibliotek.
* Om textjustering skiljer vid redigering av två olika texter så blir justeringen samma. (fast bara om man ändrar med Enter?)


Version 1.1.9 - 2007-08-22
+ Nya sorteringsvillkor för komponentlista, kabellista och inkopplingslista
+ Parter i inkopplingslistan kan gå i olika riktningar eftersom dom utvärderas var för sig. Ändring så att från/till utvärderingen endast görs på den första parten och andra parter följer samma från/till utan logisk utvärdering.
+ Ny listsida som kan användas som en "Första sida" eller "Informationssida om projektet"
+ Logikboxar visar inst+loc även om samma som sidan. Finns nu en inställning i projekt för hur Elwin ska hantera symbolbeteckningen för logikboxar.
+ Ifyllning av pilar fylls nu vid PDF export
+ PDF exporten har nu möjlighet att skicka text som textobjekt (tidigare skickades alltid text som grafik)
* Skriver en I/O punkt även om det saknas I/O punkter i symbolen (PLC)
* För små textareor för informationen på formuläret "PDF export" "Skriv ut projekt" "DXF export"
* Inkopplingslistan visar fel kabelinkopplingar om listan är sorterad.
* Kommer felaktigt leverantörsnamn i komponentredigeringen för projekts logiksymbolen, men endast vid filtrering.
* Klistrar inte in komponenter i logikboxar vid Ctrl+P.
* Blir fel vid filtrering om datainnehållet innehåller tecknen * eller ?. Dessa tecken ignoreras numera i datainnehållet vid filtreringen.
* Sparar inte "bryt apparatskena" vid infogning av ny layoutsymbol
* Fel logiksymbol får inklistrad komponent i komponentredigeringen för projektet när man scrollar med musen till logiksymbolen.
* Om man är i egenskaper för logiksymbol och ändrar i en reddigeringslista och sen trycker Enter så sparades inte ändringen.
* Kommer fråga om rotera vid importDB logiksymboler som saknar rotationsversioner
* Blir felmeddelande istället för egenskaper när man klistrar in en PLC-spegelsymbol som redan finns
* Byte av anslutning via Egenskaper från 3-punkt till 2-punkt så bildas istället en till anslutning.
* Ingen scrollfunktion i formuläret "Visa plintar"

Version 1.1.8 - 2007-07-07
+ Dubbelklick på rutmönsterinställningen i statusfältet längst ner öppnar ny dialogruta för inställning av rutmönstret.
+ Tillägg av företag/grupper direkt i komponentredigeringsfönstret
+ Ändring av logiksymbolers rotationsversioner så att man inte måste skapa alla versioner.
* Initialt fel storlek på ny text på layoutsida (blir dock rätt efter att öppnat sidan igen)
* Kopiering till clipboard av redigerad layoutsymbol i symbolredigeringen saknar ändrade objekt
* Kopieringen till clipboard av redigerad gravyrskylt i symbolredigeringen saknar ändrade objekt
* Kopiering av logiksymboler inom symbolredigeringen blir fel vid andra kopieringen av samma objekt
* Visar texter i manuella layoutsymboler vid klistra in trots att posten Visa är Off.
* Fel position på gravyrlayouter när man klistrar in flera åt gången
* Kan ej spara databasen eftersom den blivit låst av en annan funktion. Lagt in kontroll när man öppnar databasen för att undvika databasjobb som man sen inte kan spara. Grundfelet ej hittat, men åtminstone så undviks problemet.

Version 1.1.7 - 2007-05-05
+ Inställning om referenser till kretsschema ska inkludera information om kolumn och rad.
+ Prefix till referenser på kretsschema tillagt.
+ Öppna/Stänga fönster med Ctrl 1-8.
+ Inställning om databasen ska visa raderade objekt i databasens projektträd.
+ Inställning om Elwin automatiskt ska öppna en ny sida (kretsschema, layout och lista).
+ Export av databasens komponenter till Excel.
+ Om man infogar en logiksymbol via komponent så läggs komponenten automatiskt till logiksymbolens komponentlista.
* Kunde exportera/infoga logiuksymboler med status Raderad.
* Utskrift av pilar misslyckades när sidan blev roterad (korsreferensers pilar försvann).

Version 1.1.6 - 2007-04-19
+ Export av databasobjekt till en exportfil, som sedan kan importeras till ett annat databasbibliotek.
+ Import av databasobjekt från exportfil eller ett annat databasbibliotek
+ I symbolbiblioteket för plintar finns en inställning så att Elwin tillåter plintsymbolen att ha dubbla plintnummer i projektläget (användbart för tex. jordplintar där anslutningen är av mindre betydelse.
+ DEL-knappen används för att radera objekt.
+ Inställning om man vill att Elwin direkt ska radera objekt utan att ställa en bekräftelse.
+ Standardinställningar för databasbibliotekets kabel storlek, längd och diameter.
+ Installationsprogrammet tillåter installation av Elwin på valfri plats.
+ Elwin styr CapsLock knappen via inställningar i datorinställningar.
* Om I/O texter ändrades i I/O huvudsymbol och sen man öppnar egenskaperna för I/O spegelsymbol fanns ändringen inte där.
* Grafikobjekt försvinner vid symbolredigering i databasbiblioteket när man trycker OK för dess egenskaper.
* Plintnumreringen blir fel när man inte tillåter anslutningar i någon riktning.
* Dubbla shortcuts för Sök och Zoom allt. Därför är zoom allt nu Ctrl+Q.

Version 1.1.5 - 2007-02-22
+ Skärmobjekt för mångledare
+ Välkommentext för förstagångsanvändare.
+ "Spara som"-knapp för projeket (blir därmed även möjligt att kopiera projekt)
+ Vid export till PDF blir fältet Titel automatiskt ifyllt med projektnamnet.
+ Vid export till PDF blir fältet Författare automatiskt ifyllt med Användare / Företag.
+ Projektinställning för tecken mellan sidnummer och listnummer (tidigare icke inställbart till tecknet -).
+ Inställning om man vill automatiskt arkivera projektet vid projektavslut (inställning i datorinställningar)
+ Inställning om man vill automatiskt arkivera öppet projekt varje X minuter (inställning i datorinställningar)
+ Möjlighet att kontrollera senaste versionen och utgivningsdatum (menyraden Hjälp)
* Efter en arkivering av en biblioteksdatabas förlorades information om en logiksymbols DIP switchar
* Rotering av PLC spegelsymboler misslyckades att vissa läge
* Öppet databasbiblioteket förstördes om man skapade ett nytt databasbibliotek
* Fel när man ändrade vissa inställningar på en gravyrlayout
* Kunde ej dubbelklicka för öppna ett anslutningsobjekts egenskaper.

Version 1.1.4 - 2007-01-17
+ Redigering av komponenter i databasen i en och samma dialogruta
+ Import av Excel och semikolonseparerade filer till komponentdatabasen
* Mindre buggrättningar

Version 1.1.3 - 2006-10-30
+ Inställning för en logikbox fördefinierade bokstav i symbolbeteckningen.
+ Automatiska fördefinierade symbolbeteckningar vid infogning och inklistring av nya logiksymboler.
+ Bättre funktion vid inklistring av kretsschema med kabelsymboler.
+ Komponentredigering av logiksymboler i ett och samma dialogfönster.
+ Lagt till Ersätt-knapp (eller dubbelklick) för komponenter vid redigering av en logiksymbol.
+ Reservdelslista. Reservdelar anges i ny kolumn i samma dialogruta som man lägger till komponenter.
* Vid sökning av logiksymboler visades inte hela logiksymbolens namn (inst+loc+sID), utan bara sID.
* All information arkiverades inte för gravyrskyltlistan.
* Textobjektet 143 (referenstext för tillbehörssymbol) fungerade inte på korrekt sätt vid redigeringen i symbolbiblioteket. Nytt även att textobjekt 143 kan infogas flera gånger till en och samma logiksymbol.
* Inklistring av en huvudsymbol fungerade inte på rätt sätt i vissa läge.
* Sparade inte en ändring av ett bildobjekt efter redigering av dess egenskaper.
* Markering av ett nytt textobjekt var låst utan att först ladda om sidan.
* Kopiering av länkad layoutsymbol till en logiksymbol mellan olika projekt fick layoutsidan att krascha.
* Sökfönstret för korsreferenssymboler gick bara att navigera till "utsignalen", ej till "insignalen".

Version 1.1.2 - 2006-10-09
+ Bättre funktion vid inklistring av logiksymboler med samma beteckning.
* Inklistring av kabelnamn-logiksymbol fungerade inte vissa läge.
* Kunde ej starta Elwin om ingen skrivare fanns installerad på datorn.
* Visade inte tillbehörssymboler vid sökning av projektets logiksymboler.
* Kopierade inte logikboxens inställning för auto/man inställning.
* Inklistring av tillbehörssymbol fungerade inte i vissa läge.
* Vid återskapning av ett projekt skapades inte projektbiblioteket "xlsOutput".

Version 1.1.1 - 2006-10-02
+ Utskrift med valfri tjocklek på pennan.
+ Förbättrad funktion för fortsätt infogning av en mångledares parter
* Textyp 1145 och 1155 blev tom i vissa läge.
* Byta hela kabelsymbolbeteckningen till ett namn som redan finns men med inga kabelparter definierade gick inte.
* Inklistring av spegelsymboler blev fel i vissa läge
* Visade inte texter vid preview av manuella layouter

Version 1.1.0 - 2006-08-25
* Första officiella versionen.

Version 1.0.0-1.0.6 - 2005-10-11 - 2006-06-28
* Beta versioner.